N_UcS_1 Účetní systémy 1

Vysoká škola finanční a správní
léto 2012
Rozsah
1/1. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Leona Randýsková
Předpoklady
Předpokládány jsou znalosti podvojného účetnictví v rozsahu bakalářského kursu Účetnictví A1 a A2 , znalost Českých účetních standardů pro podnikatele a orientace v účetních výkazech na úrovni bakalářského kursu Finanční analýza.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je integrovat a doplnit poznatky o systému podvojného účetnictví a jeho konkrétní podobě pro podnikatele, získaných v předcházejícím studiu, a zobecnit je tak, aby umožnily souhrnný a širší pohled na účetní zobrazování ekonomických procesů včetně jeho vazby na potřeby řízení ekonomických procesů a pochopení změn v účetních pravidlech jako odraz změn v zobrazovaných procesech i potřebách jejich řízení. Cílem je i rozšíření v podobě poznatků o variantnosti národních účetních systémů a jejich klasifikaci včetně základních charakteristik procesu harmonizace účetnictví jako odraz růstu významu účetních informací v procesu globalizace a zapojení českého účetního systému do tohoto procesu včetně základních charakteristik systému US GAAP a IAS/IFRS.
Osnova
 • Osnova kursu : 1. Informace a data v řízení ekonomických procesů, zdroje ekonomických informací. Podvojný účetní systém. Obecné zásady podvojného účetnictví.
 • 2. Finanční výkazy a jejich struktura, vypovídací schopnost a omezení. Uživatelé finančního účetnictví. Oceňování a jeho problémy.
 • 3. Bilancování a bilance: vznik bilance, pojetí bilance a její funkce, vývoj názorů na funkci a strukturu bilance, nové směry ve vykazování finanční situace podniku.
 • 4. Jednobilanční účetní systém a dvoubilanční účetní systém. Hospodářský výsledek a jeho pojetí. Peněžní toky a jejich zobrazení v podvojném účetním systému.
 • 5.Účetní systémy ve světě, jejich charakteristika a kategorizace, rozdíly mezi nimi a jejich příčiny. Proces harmonizace účetnictví, jeho příčiny, etapy a hlavní směry.
 • 6. Charakteristika IAS/IFRS, jejich geneze a výchozí přístupy k účetnímu vykazování, srovnání s US GAAP. Základní odlišnosti od českého účetnictví. Výuka na kombinovaném studiu probíhá na základě Metodických listů (dvě témata z osnovy pro presenční studium jsou obsahem Metodického listu pro jedno soustředění kombinovaného studia)
Literatura
  povinná literatura
 • Dvořáková D. Finanční účetnictví a vykazování podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, Brno: Computer Press 2008
 • Kubíčková D., Účetní systémy 1.díl, Praha:VSFS 2007
 • Janhuba M., Základy teorie účetnictví, Praha:VSE 2005
  doporučená literatura
 • Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví I., Praha Polygon 2005
 • Pelák J., Účetnictví v příkladech (repetitorium ze základů účetnictví), Praha: VSE 2008
Výukové metody
Typ výuky: – presenční studium - přednášky a cvičení – kombinované studium - skupinové řízené konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: zápočet
Podmínka získání zápočtu je: a) kvalitní zpracování seminární práce na vybrané téma
b) aktivní účast na výuce
- presenční forma studia - v rozsahu min. 75%
- v kombinované formě studia: v rozsahu min. 50 %
. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti a průběžných povinností, budou zadány dodatečné studijní povinnosti v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: ISP
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2012, zima 2013.