N_UcS_1 Účetní systémy 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2012
Rozsah
1/2. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Gabriela Dlasková (cvičící)
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (cvičící)
Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Dina Riegerová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_UcS_1/cRMO: St 10:30–11:14 M25, St 11:15–12:00 M25, I. Turková
N_UcS_1/cR1PH: Út 12:15–12:59 S23, Út 13:00–13:45 S23, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR2PH: každé liché pondělí 12:15–12:59 S26, každé liché pondělí 13:00–13:45 S26, každé liché pondělí 14:00–14:44 S26, každé liché pondělí 14:45–15:30 S26, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR3PH: Út 15:45–16:29 S01, Út 16:30–17:15 S01, D. Kubíčková
N_UcS_1/pRMO: každé sudé úterý 10:30–11:14 M15, každé sudé úterý 11:15–12:00 M15, I. Turková
N_UcS_1/pRPH: každé sudé pondělí 14:00–14:44 S01, každé sudé pondělí 14:45–15:30 S01, D. Kubíčková
N_UcS_1/uR1aPH: Út 13. 11. 17:30–19:00 S11, Út 27. 11. 15:45–17:15 S23, Út 4. 12. 17:30–19:00 S23, G. Dlasková
N_UcS_1/uR1bPH: Út 20. 11. 14:00–15:30 S24, Út 27. 11. 17:30–19:00 S11, Út 4. 12. 17:30–19:00 S24, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRKL: Pá 16. 11. 17:15–18:45 K312, 19:00–20:30 K312, Pá 23. 11. 19:00–20:30 K312, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRMO: Pá 9. 11. 15:30–17:00 M14, 17:15–18:45 M14, Pá 30. 11. 13:45–15:15 M14, I. Turková
N_UcS_1/vR2PH: So 15. 12. 9:45–11:15 S23, 11:30–13:00 S23, Pá 11. 1. 13:45–15:15 S23, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR3PH: Pá 9. 11. 13:45–15:15 S26, So 1. 12. 14:00–15:30 S26, 15:45–17:15 S26, D. Kubíčková
Předpoklady
Předpokládány jsou znalosti podvojného účetnictví v rozsahu bakalářského kursu Účetnictví A1 a A2 , znalost Českých účetních standardů pro podnikatele a orientace v účetních výkazech na úrovni bakalářského kursu Finanční analýza podniku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci kursu budou studenti znát a umět charakterizovat faktory, které způsobují změny v účetním systému, znát a umět charakterizovat základní směry ve vývoji účetnictví v současné době a celý proces harmonizace účetnictví. Na základě toho budou schopni se znalostí podstatných souvislostí řešit jednotlivé problémy, které přináší systém vykazování v IFRS a jeho postupná implementace do českého účetnictví. Studenti tak budou schopni věcně argumentovat při řešení jednotlivých dílčích problémů účetního výkaznictví a se znalostí věci komunikovat s pracovníky z oblasti účetnictví. Na základě znalosti o odlišnostech účetních systémů v celosvětovém měřítku pak budou schopni se s pochopením orientovat ve finančních výkazech z jiných národních a kulturních prostředí, identifikovat rozdíly v souboru dat a jejich přičiny a využívat je v různých rozhodovacích situacích.
Osnova
 • Osnova kursu : 1. Informace a data v řízení ekonomických procesů, zdroje ekonomických informací. Podvojný účetní systém. Obecné zásady podvojného účetnictví.
 • 2. Finanční výkazy a jejich struktura, vypovídací schopnost a omezení. Uživatelé finančního účetnictví. Oceňování a jeho problémy.
 • 3. Bilancování a bilance: vznik bilance, pojetí bilance a její funkce, vývoj názorů na funkci a strukturu bilance, nové směry ve vykazování finanční situace podniku.
 • 4. Jednobilanční účetní systém a dvoubilanční účetní systém. Hospodářský výsledek a jeho pojetí. Peněžní toky a jejich zobrazení v podvojném účetním systému.
 • 5.Účetní systémy ve světě, jejich charakteristika a kategorizace, rozdíly mezi nimi a jejich příčiny. Proces harmonizace účetnictví, jeho příčiny, etapy a hlavní směry.
 • 6. Charakteristika IAS/IFRS, jejich geneze a výchozí přístupy k účetnímu vykazování, srovnání s US GAAP. Základní odlišnosti od českého účetnictví. Výuka na kombinovaném studiu probíhá na základě Metodických listů (dvě témata z osnovy pro presenční studium jsou obsahem Metodického listu pro jedno soustředění kombinovaného studia)
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetní systémy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006-2010, 2 sv. (109, 129 s.). ISBN 978-80-7408-030-22.
 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2., dopl. a aktualiz.vyd. Brno: Computer Press, 2008, xii, 329 s. ISBN 978-80-251-1950-1.
 • JANHUBA, Miloslav. Základy teorie účetnictví. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2005, 216 s. ISBN 80-245-0852-4.
  doporučená literatura
 • KOVANICOVÁ, D. Poklady skryté v účetnictví I.díl. Praha: Polygon, 1998, 241 s. ISBN 80-859-6773-1.
Výukové metody
Typ výuky:
– presenční studium - přednášky a cvičení
– kombinované studium - skupinové řízené konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: zápočet

Podmínka získání zápočtu je:
a) kvalitní zpracování seminární práce na vybrané téma (témata i pokyny pro zpracování budou sdělena na prvním cvičení a uvedena ve studijních materiálech na IS).
b) aktivní účast na výuce
- presenční forma studia - v rozsahu min. 75%
- v kombinované formě studia: v rozsahu min. 50 %

. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti a průběžných povinností, budou zadány dodatečné studijní povinnosti v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Aa1.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2013.