N_UcS_1 Účetní systémy 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2010
Rozsah
1/1. 6 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (cvičící)
Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Leona Randýsková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_UcS_1/cRMO: každé liché úterý 8:45–9:29 M27, každé liché úterý 9:30–10:15 M27, I. Turková
N_UcS_1/cR1PH: každou lichou středu 12:15–12:59 S26, každou lichou středu 13:00–13:45 S26, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR2PH: každou lichou středu 10:30–11:14 S24, každou lichou středu 11:15–12:00 S24, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR3PH: každou sudou středu 14:00–14:44 S13, každou sudou středu 14:45–15:30 S13, D. Kubíčková
N_UcS_1/pRMO: každé sudé úterý 8:45–9:29 M27, každé sudé úterý 9:30–10:15 M27, I. Turková
N_UcS_1/pRPH: každou sudou středu 12:15–12:59 S01, každou sudou středu 13:00–13:45 S01, D. Kubíčková
N_UcS_1/uRPH: Út 19. 10. 15:45–17:15 S24, Út 26. 10. 14:00–15:30 S24, 15:45–17:15 S24, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRKL: Pá 8. 10. 17:15–18:45 K203, 19:00–20:30 K203, Pá 22. 10. 17:15–18:45 K203, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRMO: Pá 15. 10. 15:30–17:00 M27, Pá 19. 11. 15:30–17:00 M27, Pá 17. 12. 15:30–17:00 M27, I. Turková
N_UcS_1/vR2PH: So 6. 11. 14:00–15:30 S26, 15:45–17:15 S26, So 20. 11. 15:45–17:15 S26, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR3PH: Pá 15. 10. 17:15–18:45 S32, So 6. 11. 9:45–11:15 S32, 11:30–13:00 S32, D. Kubíčková
Předpoklady
Předpokládány jsou znalosti podvojného účetnictví v rozsahu bakalářského kursu Finanční účetnictví 1 a 2, základní znalost Českých účetních standardů pro podnikatele a orientace v účetních výkazech na úrovni bakalářského kursu Finanční analýza.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je integrovat a doplnit poznatky o systému podvojného účetnictví a jeho konkrétní podobě pro podnikatele, získaných v předcházejícím studiu, a zobecnit je tak, aby umožnily souhrnný a širší pohled na účetní zobrazování ekonomických procesů včetně jeho vazby na potřeby řízení ekonomických procesů a pochopení změn v účetních pravidlech jako odraz změn v zobrazovaných procesech i potřebách jejich řízení. Cílem je i rozšíření v podobě poznatků o variantnosti národních účetních systémů a jejich klasifikaci včetně základních charakteristik procesu harmonizace účetnictví jako odraz růstu významu účetních informací v procesu globalizace a zapojení českého účetního systému do tohoto procesu včetně základních charakteristik systému US GAAP a IAS/IFRS.
Osnova
 • Osnova kursu :
 • 1. Informace a data v řízení ekonomických procesů, zdroje ekonomických informací. Podvojný účetní systém. Obecné zásady podvojného účetnictví. Finanční výkazy a jejich vypovídací schopnost a omezení. Uživatelé finančního účetnictví.
 • 2. Bilancování a bilance: vznik bilance, pojetí bilance a její funkce, vývoj názorů na funkci a strukturu bilance, nové směry ve vykazování finanční situace podniku.
 • 3. Jednobilanční účetní systém a dvoubilanční účetní systém, odvození druhé bilance výsledovky). Peněžní toky a jejich zobrazení v podvojném účetním systému.
 • 4. Oceňovací modely v systému podvojného účetnictví. Předmět zobrazení v účetnictví a jeho vymezení (prvky účetních výkazů). Systémové kontroly v účetnictví. Účetní formy a jejich vývoj.
 • 5. Účetní systémy ve světě, jejich charakteristika a kategorizace, rozdíly mezi nimi a jejich příčiny. Proces harmonizace účetnictví, jeho příčiny, etapy a hlavní směry.
 • 6. Charakteristika systému US GAAP, jeho historie a základních teoretických východisek. Charakteristika IAS/IFRS, jejich geneze a výchozí přístupy k účetnímu vykazování, srovnání s US GAAP.
 • Výuka na kombinovaném studiu probíhá na základě Metodických listů (dvě témata z osnovy pro presenční studium jsou obsahem Metodického listu pro jedno soustředění kombinovaného studia)
Literatura
  povinná literatura
 • Dvořáková D. Finanční účetnictví a vykazování podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, Brno: Computer Press 2008
 • Kubíčková D., Účetní systémy 1.díl, Praha:VSFS 2007
 • Janhuba M., Základy teorie účetnictví, Praha:VSE 2005
  doporučená literatura
 • Dvořáková D. a kol.: Příklady, úlohy a případové studie pro finanční účetnictví, I.část, Praha : VŠE 2005
 • Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví I., Praha Polygon 2005
 • Pelák J., Účetnictví v příkladech (repetitorium ze základů účetnictví), Praha: VSE 2008
Výukové metody
Typ výuky:
– presenční studium - přednášky a cvičení
– kombinované studium - skupinové řízené konzultace

Metody hodnocení:
- presenční studium: skupinové řešení zadaných úloh a případových studií, zpracování seminární práce na vybrané téma a její presentace na cvičení
- kombinované studium: zpracování seminární práce na zvolené téma.

Způsob ukončení: zápočet

Podmínka získání zápočtu je
- v presenční formě studia: aktivní účast na cvičeních v rozsahu minimálně 75% a kvalitní zpracování a presentace/odevzdání seminární práce na vybrané téma,
- v kombinované formě studia: aktivní účast na řízených skupinových konzultací v rozsahu minimálně 50 % a kvalitní zpracování a odevzdání seminární práce na vybrané téma.

Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti a průběžných povinností, budou zadány dodatečné studijní povinnosti v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu.
Informace učitele
Povinná literatura:
1)Kubíčková D., Účetní systémy I., Praha Eupress 2006
2)Janhuba M., Základy teorie účetnictví, Praha VŠE 2005
3)Dvořáková D. Finanční účetnictví a vykazování podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, Brno: Computer Press 2008
Doporučená literatura:
1)Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví I., Praha Polygon 2005
2)Pelák L., Účetnictví v příkladech (repetitorium ze základů účetnictví), Praha: VSE 2008
3)Dvořáková D. a kol., Příklady úlohy a případové studie pro finanční účetnictví, Praha: VŠE 2005
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013.