N_UcS_1 Účetní systémy 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2011
Rozsah
1/1. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (cvičící)
Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Leona Randýsková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_UcS_1/cRMO: každé liché úterý 8:45–9:29 M27, každé liché úterý 9:30–10:15 M27, každé liché úterý 10:30–11:14 M27, každé liché úterý 11:15–12:00 M27, I. Turková
N_UcS_1/cR1PH: Po 12:15–12:59 S13, Po 13:00–13:45 S13, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR2PH: St 8:45–9:29 S13, St 9:30–10:15 S13, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR3PH: každé liché pondělí 10:30–11:14 S13, každé liché pondělí 11:15–12:00 S13, každou lichou středu 12:15–12:59 S36, každou lichou středu 13:00–13:45 S36, D. Kubíčková
N_UcS_1/pRMO: každý sudý čtvrtek 8:45–9:29 M27, každý sudý čtvrtek 9:30–10:15 M27, I. Turková
N_UcS_1/pRPH: každé sudé pondělí 10:30–11:14 S01, každé sudé pondělí 11:15–12:00 S01, D. Kubíčková
N_UcS_1/uRPH: Út 11. 10. 17:30–19:00 S36, Út 18. 10. 15:45–17:15 S36, Út 1. 11. 14:00–15:30 S36, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRKL: Pá 7. 10. 13:45–15:15 K206, Pá 25. 11. 15:30–17:00 K311, 17:15–18:45 K311, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRMO: Pá 2. 12. 15:30–17:00 M17, Pá 16. 12. 12:00–13:30 M17, 13:45–15:15 M17, I. Turková
N_UcS_1/vR2PH: So 19. 11. 14:00–15:30 S26, 15:45–17:15 S26, Pá 16. 12. 12:00–13:30 S26, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR3PH: Pá 2. 12. 12:00–13:30 S32, 13:45–15:15 S32, Pá 16. 12. 17:15–18:45 S32, D. Kubíčková
Předpoklady
Předpokládány jsou znalosti podvojného účetnictví v rozsahu bakalářského kursu Účetnictví A1 a A2 , znalost Českých účetních standardů pro podnikatele a orientace v účetních výkazech na úrovni bakalářského kursu Finanční analýza.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je integrovat a doplnit poznatky o systému podvojného účetnictví a jeho konkrétní podobě pro podnikatele, získaných v předcházejícím studiu, a zobecnit je tak, aby umožnily souhrnný a širší pohled na účetní zobrazování ekonomických procesů včetně jeho vazby na potřeby řízení ekonomických procesů a pochopení změn v účetních pravidlech jako odraz změn v zobrazovaných procesech i potřebách jejich řízení. Cílem je i rozšíření v podobě poznatků o variantnosti národních účetních systémů a jejich klasifikaci včetně základních charakteristik procesu harmonizace účetnictví jako odraz růstu významu účetních informací v procesu globalizace a zapojení českého účetního systému do tohoto procesu včetně základních charakteristik systému US GAAP a IAS/IFRS.
Osnova
 • Osnova kursu : 1. Informace a data v řízení ekonomických procesů, zdroje ekonomických informací. Podvojný účetní systém. Obecné zásady podvojného účetnictví.
 • 2. Finanční výkazy a jejich struktura, vypovídací schopnost a omezení. Uživatelé finančního účetnictví. Oceňování a jeho problémy.
 • 3. Bilancování a bilance: vznik bilance, pojetí bilance a její funkce, vývoj názorů na funkci a strukturu bilance, nové směry ve vykazování finanční situace podniku.
 • 4. Jednobilanční účetní systém a dvoubilanční účetní systém. Hospodářský výsledek a jeho pojetí. Peněžní toky a jejich zobrazení v podvojném účetním systému.
 • 5.Účetní systémy ve světě, jejich charakteristika a kategorizace, rozdíly mezi nimi a jejich příčiny. Proces harmonizace účetnictví, jeho příčiny, etapy a hlavní směry.
 • 6. Charakteristika IAS/IFRS, jejich geneze a výchozí přístupy k účetnímu vykazování, srovnání s US GAAP. Základní odlišnosti od českého účetnictví. Výuka na kombinovaném studiu probíhá na základě Metodických listů (dvě témata z osnovy pro presenční studium jsou obsahem Metodického listu pro jedno soustředění kombinovaného studia)
Literatura
  povinná literatura
 • Dvořáková D. Finanční účetnictví a vykazování podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, Brno: Computer Press 2008
 • Kubíčková D., Účetní systémy 1.díl, Praha:VSFS 2007
 • Janhuba M., Základy teorie účetnictví, Praha:VSE 2005
  doporučená literatura
 • Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví I., Praha Polygon 2005
 • Pelák J., Účetnictví v příkladech (repetitorium ze základů účetnictví), Praha: VSE 2008
Výukové metody
Typ výuky: – presenční studium - přednášky a cvičení – kombinované studium - skupinové řízené konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: zápočet
Podmínka získání zápočtu je: a) kvalitní zpracování seminární práce na vybrané téma
b) aktivní účast na výuce
- presenční forma studia - v rozsahu min. 75%
- v kombinované formě studia: v rozsahu min. 50 %
. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti a průběžných povinností, budou zadány dodatečné studijní povinnosti v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013.