N_UcS_1 Účetní systémy 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2013
Rozsah
1/2. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Gabriela Dlasková (cvičící)
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Edita Jerie, DiS.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_UcS_1/cRMO: každou sudou středu 12:15–12:59 M26, každou sudou středu 13:00–13:45 M26, každou sudou středu 14:00–14:44 M26, každou sudou středu 14:45–15:30 M26, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR1PH: Po 14:00–14:44 S11, Po 14:45–15:30 S11, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR2PH: Út 14:00–14:44 S34, Út 14:45–15:30 S34, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR3PH: Út 10:30–11:14 S24, Út 11:15–12:00 S24, D. Kubíčková
N_UcS_1/pRMO: každou sudou středu 10:30–11:14 M26, každou sudou středu 11:15–12:00 M26, D. Kubíčková
N_UcS_1/pRPH: každé sudé pondělí 12:15–12:59 S01, každé sudé pondělí 13:00–13:45 S01, D. Kubíčková
N_UcS_1/uRPH: Út 1. 10. 15:45–17:15 S26, Út 15. 10. 15:45–17:15 S26, Út 5. 11. 15:45–17:15 S26, G. Dlasková
N_UcS_1/vRKL: Pá 15. 11. 15:30–17:00 K311, 17:15–18:45 K311, Pá 29. 11. 17:15–18:45 K311, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRMO: Pá 4. 10. 12:00–13:30 M17, 13:45–15:15 M17, So 19. 10. 11:30–13:00 M17, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR2PH: So 9. 11. 11:30–13:00 S21, So 4. 1. 11:30–13:00 E225, 14:00–15:30 E225, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR3PH: Pá 25. 10. 13:45–15:15 S21, 15:30–17:00 S21, So 9. 11. 14:00–15:30 S23, D. Kubíčková
Předpoklady
Předpokládány jsou znalosti podvojného účetnictví v rozsahu bakalářského kursu Účetnictví A1 a A2 , znalost Českých účetních standardů pro podnikatele a orientace v účetních výkazech na úrovni bakalářského kursu Finanční analýza podniku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci kursu budou studenti znát a umět charakterizovat faktory, které způsobují změny v účetním systému, znát a umět charakterizovat základní směry ve vývoji účetnictví v současné době a celý proces harmonizace účetnictví. Na základě toho budou schopni se znalostí podstatných souvislostí řešit jednotlivé problémy, které přináší systém vykazování v IFRS a jeho postupná implementace do českého účetnictví. Studenti tak budou schopni věcně argumentovat při řešení jednotlivých dílčích problémů účetního výkaznictví a se znalostí věci komunikovat s pracovníky z oblasti účetnictví. Na základě znalosti o odlišnostech účetních systémů v celosvětovém měřítku pak budou chápat význam a cíle procesu harmonizace finančního výkaznictví. Budou znát základní přístupy k vykazování aktiv a závazků uplatněných v systému IAS/IFRS a umět je aplikovat na jednoduchých situacích a identifikovat hlavní rozdíly ve srovnání s úpravou českých účetních standardech.
Osnova
 • Osnova kursu : 1. Podvojný účetní systém, obecné zásady podvojného účetnictví. Finanční výkazy, jejich pojetí, účel a vypovídací schopnost. Hlavní problémové okruhy účetního vykazování. Oceňování a jeho místo v účetnictví. 2. Vznik bilance jako základního účetního výkazu, vývoj názorů na funkci a strukturu bilance, nové směry ve vykazování finanční situace podniku. Jednobilanční dvoubilanční účetní systém. Hospodářský výsledek a jeho pojetí. 3.Hlavní rozdíly mezi národními účetními systémy ve světě, jejich kategorizace do modelů účetních systémů. Proces harmonizace účetnictví, jeho příčiny, etapy a hlavní směry. 4..Charakteristika mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IAS/IFRS), jejich geneze a přístupy k účetnímu vykazování. Koncepční rámec. Příprava standardů. Vztah k US GAAP. 5.-6..Hlavní rozdíly mezi současnou úpravou vykazování aktiv a závazků dle IAS/IFRS a úpravou dle Českých účetních standardů. Výuka na kombinovaném studiu probíhá na základě Metodických listů (dvě témata z osnovy pro presenční studium jsou obsahem Metodického listu pro jedno soustředění kombinovaného studia)
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetní systémy I. 1. vyd. Praha: VSFS, 2006.109s.ISBN 978-80-7408-030-22.
 • KUBÍČKOVÁ D., Účetní systémy II. díl., Praha: VSFS 2010, ISBN 80-7408-030-2
 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2., dopl. a aktualiz.vyd. Brno: Computer Press, 2008, xii, 329 s. ISBN 978-80-251-1950-1.
  doporučená literatura
 • JANHUBA, Miloslav. Základy teorie účetnictví. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2005, 216 s. ISBN 80-245-0852-4.
 • KOVANICOVÁ, D. Poklady skryté v účetnictví I.díl. Praha: Polygon, 1998, 241 s. ISBN 80-859-6773-1.
 • HINKE J., Účetnictví podle IAS/IFRS : příklady a případové studie. 1. vyd. Brno: Alfa Publishing 2006
Výukové metody
Typ výuky:
– presenční studium - přednášky a cvičení
– kombinované studium - skupinové řízené konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: zápočet, zkouška

Podmínka získání zápočtu je:
a) kvalitní zpracování seminární práce na vybrané téma (témata i pokyny pro zpracování budou sdělena na prvním cvičení a uvedena ve studijních materiálech na IS).
b) aktivní účast na výuce
- presenční forma studia - v rozsahu min. 75%
- v kombinované formě studia: v rozsahu min. 50 %

. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti a průběžných povinností, budou zadány dodatečné studijní povinnosti v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu. Zkouška: písemný test
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Aa1.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2013/N_UcS_1