B_Mar Marketing

Vysoká škola finanční a správní
zima 2024
Rozsah
2/1. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit pojmy a definice z oblasti marketingu. Mezi základní probírané pojmy patří metodiky analýzy prostředí, konkrétně vývoj trhu, segmentace, analýza produktu, prvky marketingového mixu. Dále pak komunikace, informace, informační technologie, marketingový výzkum a tvorba marketingového plánu. Výklad je doplněn řadou aktuálních a reálných příkladů z praxe, na kterých je úloha a cíle marketingu diskutovaná a prokazována. Na probírané pojmy navazuje v dalších semestrech řada předmětů, které předpokládají znalost těchto základních marketingových pojmů a schopnost studujících tyto získané znalosti i prakticky aplikovat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit pojmy a definice z oblasti marketingu. Mezi základní probírané pojmy patří metodiky analýzy prostředí, konkrétně vývoj trhu, segmentace, analýza produktu, prvky marketingového mixu. Dále pak komunikace, informace, informační technologie, marketingový výzkum a tvorba marketingového plánu.
Osnova
 • 1. Podstata a role marketingu. Charakteristika a definice marketingu. Marketingové strategie a koncepce. Zákazník a současný marketing. Směna a obchodní vztahy. Maslowova pyramida.
 • 2. Prostředí pro marketing. Charakteristika prostředí. Důvody analýzy prostředí. Marketingové analýzy prostředí.
 • 3. Zákaznické a průmyslové trhy. Segmentace trhu. Segmentační proměnné. Charakteristiky segmentů. Positioning. BCG matice. Paretův princip.
 • 4. Produkt. Rozdělení a vlastnosti produktů. Čtyřstupňová analýza produktu. Produktový mix. Životní cyklus produktu. Dimenze produktu jako nástroj odlišení se a zaujetí. Inovace produktu.
 • 5. Cena. Strategie stanovení ceny. Metody stanovení ceny. Změna ceny. Reakce na ceny konkurence.
 • 6. Distribuce. Distribuční kanály a organizace prodeje. Distribuce a konkurenční výhoda. Distribuční strategie.
 • 7. Informace. Informační soustavy. Zdroje informací. Způsoby získávání, uchovaní a zpracování informací. Zpětná vazba.
 • 8. Komunikace. Marketingový komunikační mix. Nástroje marketingové komunikace.
 • 9. Moderní informační technologie, elektronické podnikání a internet. Elektronický obchod.
 • 10. Marketingový výzkum. Význam marketingového výzkumu pro rozhodování. Metody marketingového výzkumu. Aplikace.
 • 11. Marketingový plán. Výchozí aktivity. Proces marketingového plánování. Prezentace plánu.
 • 12. Konkurence. Identifikace konkurentů. Strategie konkurentů. Analýzy konkurence. Konkurence a zdroj konkurenční výhody. Informace o zakončení předmětu.
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketing při utváření podnikové strategie. 3., akt. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. ISBN 978-80-7408-100-2.
 • KOTLER, Philip, Hermawan KARTAJAYA a Iwan SETIAWAN. Marketing 4.0: moving from traditional to digital. In: . [2017]. ISBN 978-1-119-34114-7.
 • DIB, Allan. Marketingový plán na jednu stránku: nejrychlejší cesta k penězům. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2591-3.
 • GODIN, Seth. Tohle je marketing!: zcela nový přístup k marketingu, prodeji a reklamě. Přeložil Eva MAŠKOVÁ KŘÁPKOVÁ. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2567-8.
 • JADERNÁ, Eva. Moderní retail marketing. Praha: Grada Publishing, 2021. Expert. ISBN 978-80-271-1384-2.
 • TAHAL, Radek. Základní metody sběru primárních dat v marketingovém výzkumu. V Praze: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-585-5.
 • WESTWOOD, John. Sestavte dobrý marketingový plán: jak správně stanovit strategii, efektivně plánovat a dosahovat marketingových cílů. Přeložil Tomáš PIŇOS. V Brně: Lingea, 2020. Vstříc úspěchu. ISBN 978-80-7508-624-2.
 • KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.
  doporučená literatura
 • HES, Aleš. Hodnotové aspekty interkulturní komunikace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-108-8.
 • VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4843-6.
 • KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum, Praha, Grada Publishing, Praha, 2006, 277 s. ISBN 80-247-0966-X
 • JESENSKÝ, Daniel. Marketingová komunikace v místě prodeje: POP, POS, in-store, shopper marketing. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0252-5.
 • MUŽÍK, Tomáš. Prodej na prvním místě: manuál pro firmy, jak pomocí sociálních sítí opravdu vydělávat. [Česko]: [Tomáš Mužík], 2019. ISBN 978-80-2705-660-6.
Výukové metody
Přednášky v prezenční formě studia. Řízené skupinové konzultace v kombinované formě studia. Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na přednáškách a cvičení v prezenčním studiu je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 55%. Studujícím, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu). Tyto podmínky platí i pro výuku on line v době pandemické nouze a omezení kontaktní výuky.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet proběhne buď formou obhajoby a prezentací seminárních prací na zadaná témata, která vyučující vyhlásí v prvních dvou týdnech semestru nebo formou písemného zaškrtávajícího testu. Zkouška je písemná v podobě doplňovacího testu z probírané látky a z celého rozsahu předmětu. Okruhy otázek jsou analogické s osnovou předmětu a budou studujícím zveřejněny na první přednášce, jsou i k dispozici v IS, ve studijních materiálech k předmětu Marketing. Doporučená doba k zodpovězení otázek v písemném zkouškovém testu je 40 minut. Odpovědi doplňují studující v rozsahu dvou stránek na A4. O způsobu a formách odpovědí poučí vyučující studující před zahájením zkoušky. V případě neúspěchu studujících v písemné části zkoušky rozhoduje vyučující o dalším postupu. Vzhledem k počtu kreditů musí být odpovědi na dané otázky studujících vyčerpávající a kvalitně podané. Při závažných nedostatcích ve znalostech opakuje studující písemnou zkoušku v dalším termínu, případně je možné při drobných nedostatcích „opravit“ hodnocení pohovorem. O těchto možnostech a způsobu provedení pohovoru rozhoduje vyučující.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2024/B_Mar