Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

 1. ŠUMNÁ, Petra. . Jakými způsoby a kanály působí na kreditního riziko různé aspekty hospodářského cyklu. In QUAERE 2011. Magnamitas, 2011. 10 s. ISBN 978-80-904877-3-4.
 2. STÝBLO, Jiří a A KOL. Abeceda personalisty 2011. Olomouc: Anag, 2011. 416 s. ISBN 978-80-7263-646-4.
 3. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Absolventský klub Diamant. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, č. 1, s. 6-7.
 4. STÝBLO, Jiří. Aktivní diskusní kroužek. In Konference CSRLZ. 2011.
 5. NOVÁK, Josef. Aktivní účast. In Workshop k vědecko-výzkumné činnosti kateder Fakulty ekonomických studií. 2011.
 6. SOUČEK, Jiří. Aktivní účast. In Workshop k projektu IGA Řízení pohledávek. 2011.
 7. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. 2011.
 8. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Důchodová reforma – jak dál? 2011.
 9. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). 2011.
 10. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Konference IAUP, New York. 2011.
 11. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Aktivní účast. In Workshop VŠFS k výzkumné činnosti. 2011.
 12. ZICH, František. Aktivní účast. In Regionální identita a transnacionální prostory ve středovýchodní Evropě. 2011.
 13. BUDINSKÝ, Petr. Aktivní účast. In 1. videokonference o finančních derivátech. 2011.
 14. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Konference IAUP. Maroko. 2011.
 15. SOUČEK, Jiří. Aktivní účast. In Konkurenceschopnost české ekonomiky na křižovatce? 2011.
 16. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účat. In Terciární vzdělávání. 2011.
 17. KUBÍČKOVÁ, Dana. Amortizovaná hodnota a její využití při vykazování finančních nástrojů. In Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-87106-40-2.
 18. BÍLKOVÁ, Diana a J. LANGHAMROVÁ. Analysis of the Distribution of Income in Recent Years in the Czech Republic by Region. In MSED 2011. Sborník z konference International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
 19. HAVLÍČEK, Karel. Ani dva jazyky k úspěchu nestačí. Ekonom. 2011, roč. 2011, č. 10, s. 43-43. ISSN 1210-0714.
 20. CECAVA, Zdeněk a František ZICH. Anketa absolventů VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2011. 65 s.
 21. ZICH, František, Ondřej ROUBAL a Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců VŠFS (2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 22. KUNZ, Vilém. Application of Ethical Principles in the Society Through the Form of the Communication of CSR Programmes in Education. In Marketingová komunikace/Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 23. BRYCHTA, Karel. Assessment of Consistency of the Czech Tax Law with European Union Law with a View to Non-Residents Taxation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 074-092. ISSN 1802-792X.
 24. BLAHA, Jaroslav. Bezpečnostní a ekonomická rizika České republiky ve světle vývoje arabského světa. In Bezpečnostní management a společnost. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 63 – 72. ISBN 978-80-7231-790-5.
 25. BLAHA, Jaroslav. Bezpečnostní rizika EU a ČR z exodu z arabských zemí. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí. Žilina: EDIS - vydavateľstve ŽU, 2011. s. 33 - 42. ISBN 978-80-554-0366-3.
 26. HAVLÍČEK, Karel. Business a legislativa. In TOP VISION. 2011.
 27. HAVLÍČEK, Karel. Controlling a řízení rizik v MSP. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 8. ISSN 0026-8720.
 28. DIEDERICH, Michael. Corporate Governance in Germany. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 148-165. ISSN 1802-792X.
 29. BŘEČKOVÁ, Pavla. CSR v českých firmách a společenská objednávka odpovědnosti. In Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0.
 30. HELÍSEK, Mojmír. Czech Republic´s Preparedness to Join the Euro Area. In Kontrowersje wokol akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutovej. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. s. 152-182, 30 s. ISBN 978-83-7252-531-4.
 31. LEGIERSKÁ, Yvona. Daňová politika ČR a její dopad na podnikání. In Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech Jihovýchodní Moravy. 2011. ISBN 978-80-7314-238-4.
 32. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Daňové zatížení z nesplacených pohledávek. In Finanční řízení podniků a institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.
 33. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining Tools in Science Education. In Qualitative, Quantitative and Hybrid Models and Modeling Methodologies in Science and Engineering. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemic, 2011. s. 312-317, 5 s. ISBN 978-1-936338-20-7.
 34. KOKLAR, Robin. Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 10 s. ISBN 978-80-7408-050-0.
 35. MERTL, Jan. Dohoda s lékaři rozpočet nezatíží, hrozí ale tlak od dalších zaměstnanců. Rozhovor. Český rozhlas 6. 2011, 17 02 2011.
 36. BŘEČKOVÁ, Pavla a A. VLAČIHOVÁ. Doma, nebo za hranicemi? (Od letošního roku můžeme volně pracovat i v Německu a Rakousku). Podnikatel (podnikatelský list s celonárodní působností). 2011, č. 4.
 37. HRADEC, Milan. Dopad finanční krize na pojistném trhu v ČR v oblasti vozidel. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 38. BŘEČKOVÁ, Pavla. Dopady důchodové reformy na OSVČ. In Před polednem - zpravodajský blok pořadu ČT24. 2011.
 39. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma. In Názory a doporučení expertů k připravované důchodové reformě. 2011.
 40. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma – teď nebo nikdy? In Důchodová reforma v ČR: spása anebo zmar? Praha: FONTES RERUM, 2011. ISBN 978-80-86958-22-4.
 41. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma a teorie veřejné volby. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
 42. VYCHOVÁ, Helena. Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 029-060. ISSN 1802-792X.
 43. KUBÍČEK, Antonín. Ekonomická gramotnost – Základy finančního investování a jeho rizika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 20 s.
 44. SVOBODOVÁ, Ivana. Ekonomická gramotnost – Základy finančního investování a jeho rizika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 45. BERKA, Petr. ETree Miner: A New GUHA Procedure for Building Exploration Ttrees. In Foundations of Intelligent Systems. 19th Int. Symposium on Methodologies for Intelligent Systems ISMIS 2011. Springer LNCS 6804, 2011. s. 96 -101. ISBN 978-3-642-21915-3.
 46. VOSTATEK, Jaroslav. Experti se přeli o reformu. DPH, důchody a úplný blázinec. Interview s J. Vostatkem a J. Králem. Týden. Praha, 2011, č. 9.
 47. MERTL, Jan. Financování zdravotnictví ve stínu ekonomické krize. In Kubátová, K. (ed.) Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-609-7.
 48. MERTL, Jan. Finanční bilance a věcné perspektivy českého zdravotnictví pro rok 2011. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Brno: ESF MU Brno, 2011. s. 155-165, 10 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
 49. OTRUSINOVÁ, M. a Dana KUBÍČKOVÁ. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví. Praha: C. H. Beck, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7400-342-4.
 50. KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční krize a její odraz v oblasti tvorby mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finančnía správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 51. SCHLOSSBERGER, Otakar. Finanční krize a platební styk. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 52. ŠUMNÁ, Petra. Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 53. HAVLÍČEK, Karel. Finanční plánování. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 5. ISSN 0026-8720.
 54. PAVLÁT, Vladislav. Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 55. PAVLÁT, Vladislav. Finanční trhy optikou roku 2011. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 56. KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-020-2.
 57. HEISSLER, Herbert a Petr WAWROSZ. Fondový důchodový systém a hrubé národní úspory. In Důchodová reforma – jak dál. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 58. VATAHA, Jiří. Fundamentální a technická analýza – jejich využívání v pozičním obchodování. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 59. PAVLŮ, Dušan. Globální výzvy pro lokální marketingovou komunikaci. In Theory of Management 3 – The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta riadenia a informatiky, 2011. s. 144-150, 6 s. ISBN 978-80-554-0419-6.
 60. STÝBLO, Jiří. Hlavní řečník. In The worldweid leadership CSRLZ. 2011.
 61. STÝBLO, Jiří. Hodnocení výkonnosti zaměstnanců a jeho souvislosti s praxí. Práce a mzda. Praha, 2011, roč. 59, č. 6, s. 54-59, 5 s. ISSN 0032-6208.
 62. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Hodnocení výkonu penzijních fondů ve světě. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 63. HAVLÍČEK, Karel. Hospodářství a politika. In Budoucnost evropského hospodářského systému. 2011.
 64. TICHÝ, Jaromír. Change in approach of education financing. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 : sekce Ekonomie. CD. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 6 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
 65. ČECHÁK, Vladimír. Charakteristika a současná funkce vzdělávání. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 66. ROUBAL, Ondřej. Chceme si užívat! Vyrostla nová skupina zákazníků, která mění marketingové strategie firem. Psychologie Dnes. 2011, č. 4, s. 28-31, 3 s. ISSN 1212-9607.
 67. VOSTATEK, Jaroslav. Chybí zdanění finančních služeb. Lidové noviny. 2011, roč. 21. 3.
 68. HEISSLER, Herbert a Radim VALENČÍK. I iracionální chování může být racionální – aneb Teorie her tak trochu jinak. Vesmír. Praha, 2011, č. 90, s. 206-207. ISSN 1214-4029.
 69. PÁLKA, P., B. SVITÁKOVÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Implementation of IFRS for SMES and it´s impact on performance indicators. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-020-2.
 70. KRÁL, David. Information Security in Small and Medium-Sized Companies. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 061-073. ISSN 1802-792X.
 71. HAVLÍČEK, Karel. Inovace jako hrozba. Trade Review. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 13-13.
 72. HAVLÍČEK, Karel. Inovační řízení MSP. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 6. ISSN 0026-8720.
 73. KORBASOVÁ, Petra. Integrace výkaznictví jako organická součást integrace finančních trhů a. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 74. HEISSLER, Herbert. International Company Cooperation or Competition and Profitability. In Proceedings VCM Conference 2011. Steyr, Austria: Upper Austria University of Applied Sciences, School of Management, 2011. s. 263-281, 18 s. ISBN 978-3-8440-0041-2.
 75. BENEŠ, Vadim. Interní audit v bankách a finanční krize. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 76. TICHÝ, Jaromír. Investment decision-making. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů - QUAERE 2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. 6 s. ISBN 978-80-904877-3-4.
 77. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Jak se hodnotí penzijní fondy ve světě? In Výkonnosť organizácie 2011, Přístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banké Bystrici, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8.
 78. VOSTATEK, Jaroslav. Jak zavést progresivní daň z příjmů? Lidové noviny. 2011, 31. 3.
 79. POTOCKÝ, Tomislav. Jazyková příprava na vysokých školách nefilologického zaměření v ČR z pohledu zástupce odborné profesní komunity. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 80. HELÍSEK, Mojmír. Je diskuse k zavedení eura v ČR aktuální? In Vladislav Pavlát. Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 1 - 9. ISBN 978-80-7408-050-0.
 81. VLAČIHOVÁ, A. a Pavla BŘEČKOVÁ. Je pro malou nebo střední firmu snadné získat v EU úvěr? Podnikatel (podnikatelský list s celonárodní působností). 2011, č- 7-8.
 82. SCHLOSSBERGER, Otakar. Je záložna spolehlivá jako banka? Bankovnictví. Praha: Economia, a.s., 2011, č. 4, s. 29-29. ISSN 1212-4273.
 83. ELIÁŠ, Karel. Joint Degree a brand new product at the University of Finance and Administration. AmCham Czech Republic Marketplace. 2011.
 84. TÓTH, Endre. K novým úlohám auditu. Interní auditor. 2011, č. 1.
 85. TÓTH, Endre. K novým úlohám auditu - pokračování. Interní auditor. 2011, č. 2.
 86. KUBÍČKOVÁ, Dana. K problematice odepisování majetku ve veřejné sféře. In Hradecké ekonomické dny 2010. Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 166-170, 4 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
 87. ROUBAL, Ondřej. K problematice pohraničních vztahů v EU (Meinhof H. Ulrike (ed.). Living (with) Borders – Identity Discourses on East-Weast in Europe. Southampton, Ashgate 2002, 149 s.). Marathon. Praha, 2011, č. 1, s. 32-33, 1 s. ISSN 1211-8591.
 88. HAVLÍČEK, Karel. Kam směřuje malé a střední podnikání. Trade Review. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 11-11.
 89. BENECKÁ, Soňa. Kde hledat bezpečný měnový přístav? Globální ekonomický výhled. ČNB, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 20-21.
 90. BŘEČKOVÁ, Pavla. Kdo je větší chudák. Odírá stát víc zaměstnance, nebo živnostníky? MF Dnes. MAFRA a.s., 2011, 22.4.2011. ISSN 1210-1168.
 91. HAVLÍČEK, Karel. Konkurenceschopnost MSP. In TOP VISION. Konkurenceschopnost ČR. 2011.
 92. PAVLÁT, Vladislav. Koordinátor, hlavní gestor a přednášející. In 1. videokonference o finančních derivátech. 2011.
 93. PAVLŮ, Dušan. Krize a marketingové komunikace. In Marketing a obchod – vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. Zvolen: Bratia Sabovci, 2011. s. 231-235, 4 s. ISBN 978-80-89241-41-5.
 94. FRAIT, Jan. Krize ještě neskončila. Euro. Praha, 2011, č. 26, s. 60-60.
 95. STÝBLO, Jiří. Kultura firmy jako její konkurenční výhoda. Práce a mzda. Praha, 2011, roč. 59, č. 2, s. 47-51, 4 s. ISSN 0032-6208.
 96. KAZÍK, O. a Jan LÁNSKÝ. Linguistic Text Compression. In Proceedings of The Sixth International Conference on Digital Telecommunications (ICDT 2011). Budapešť: IARIA, 2011. s. 64-73, 9 s. ISBN 978-1-61208-127-4.
 97. BÍLKOVÁ, Diana. L-Moments and Their Use in Modeling the Distribution of Income and Wage. In ISI - 58th Congres of International Statistical Institute. 2011.
 98. PAVLŮ, Dušan. Mají veletrhy v době internetu vůbec ještě perspektivu? Strategie. Praha: Mladá fronta, a.s., 2011, č. 1, s. 50-53, 3 s. ISSN 1210-3756.
 99. TÓTH, Endre. Management krize nebo krize managementu. Moderní řízení. 2011, č. 1. ISSN 1211-8591.
 100. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management of receivables in Czech firms. In Current Issues in Management of Business and Society Development 2011. Riga: University of Latvia, 2011. s. 690-699, 9 s. ISBN 978-9984-45-347-7.
 101. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management pohledávek v malých a středních podnicích. In Aktuálne pohĺady na konkurencieschopnosť a podnikanie, nové výzvy. Bratislava: Ekonomická Univerzita Bratislava, 2011. s. 454-549, 95 s. ISBN 978-80-225-3200-6.
 102. TÓTH, Endre. Manažerské dilema: organizovat nebo řídit. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 7. ISSN 1211-8591.
 103. TÓTH, Endre. Manažerské iniciativy pro krizovou a pokrizovou dobu. Bezpečnost atomových elektráren. 2011, č. 4.
 104. ELIÁŠ, Karel. Marketing Communication at the University of Finance and Administration also in English. AmCham Czech Republic Marketplace. 2011.
 105. PAVLŮ, Dušan. Marketing, technologie, internet a trendy vývoje. In Megatrendy a média. 2011.
 106. HAVLÍČEK, Karel a Milan KAŠÍK. Marketingové řízení podniků. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 3. ISSN 0026-8720.
 107. PAVLŮ, Dušan. Marketingový manažer: renesanční člověk či technolog komunikace? In Bačuvčík, R. et.al. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín: VERBUM, 2011. s. 30-38, 8 s. ISBN 978-80-87500-04-0.
 108. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketingový mix pro podniky zakletý. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 4. ISSN 0026-8720.
 109. TOMČÍK, Michal. Marketingový prostor a jeho vnímání. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 110. KUBÍČKOVÁ, Dana. Measuring of Financial Performance In Conditions of Trasition to IFRS in Czech Republic. China-USA Business Review. 2011, roč. 10, č. 2, s. 106-114, 8 s. ISSN 1537-1514.
 111. HAVLÍČEK, Karel. Méně efektivity, více rozumu. Media Planet. 2011, roč. 2011, č. 6, s. 2-2.
 112. BENECKÁ, Soňa. Měnová politika čínské centrální banky. Globální ekonomický výhled. ČNB, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 12-18.
 113. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Měření výkonnosti penzijních fondů. In Workshop k projektu IGA Řízení pohledávek. 2011.
 114. MACH, Petr. Model rovného důchodu. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 115. MACH, Petr. Model rovného důchodu jako alternativa k vládní důchodové reformě. Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2011, č. 2. ISSN 0032-2393.
 116. KUBÍČKOVÁ, Dana. Model Z-score in Conditions of Transiting to IFRS in Czech Republic. In Cambridge Business and Economics Conference. Cambridge, Velká Británie: Association form Business and Economic Research (ABER) and International Journal of Business and Economics, 2011. ISBN 978-0-9742114-2-8.
 117. BÍLKOVÁ, Diana a I. MALÁ. Modelling Income Distribution in the Czech Republic with a Special Focus on Income Distribution of Professionals in Informatics. In MSED 2011. Sborník z konference International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
 118. BÍLKOVÁ, Diana. Modelling of Income and Wage Distribution Using the Method of L-Moments of Parameter Estimation. In MSED 2011. Sborník z konference International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
 119. HAVLÍČEK, Ivan. Modely, výpočty a data mining v oblasti finančních derivátů. In Videokonference k finančním derivátům. 2011.
 120. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Modely, výpočty a data mining v oblasti finančních derivátů. In Videokonference k finančním derivátům. 2011.
 121. BRŮNA, Karel. Monetary Policy Implementation and Absorption of Banking System Liquidity in Transition Countries. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 122. PETROVÁ, Iva. Možnosti marketingového výzkumu v současné marketingové praxi. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 123. VYBÍHAL, Václav a A KOL. Mzdové účetnictví 2011, praktický průvodce. 14. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3617-4.
 124. MERTL, Jan. Na připlácení za zdraví bychom nemuseli doplatit. MF Dnes. Praha: Mafra, 2011, 03 06 2011.
 125. TICHÝ, Jaromír. Na začátku musí být invence. TEMA: Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. Most: Okresní hospodářská komora Most, 2011, roč. 6, č. 1, s. 28-29.
 126. ČÍRTEK, Pavel. Námět a scénář Filmu o F. Vencovském. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 127. VOSTATEK, Jaroslav. Navrhovaná reforma penzí se připravuje v režii lobbistů. Právo. Praha: Borgis, 2011. ISSN 1211-2119.
 128. MATES, Pavel. Ne bis in idem ve správním právu. In XIX. Karlovarské právnické dny. Karlovy Vary, 2011. s. 56-67, 11 s. ISBN 978-80-87212-77-6.
 129. ROUBAL, Ondřej. Nejistota a důvěra v perspektivě sociologie marketingové komunikace. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 130. VALENČÍK, Radim. Několik poznámek sebereflexi společenské reality. Marathon. Praha, 2011, č. 1/2011, s. 20-21. ISSN 1211-8591.
 131. WAWROSZ, Petr. Network Rules and Company Behaviour. In Proceedings VCM Conference 2011. Steyr, Austria: Upper Austria University of Applied Sciences, School of Management, 2011. s. 369-396, 27 s. ISBN 978-3-8440-0041-2.
 132. KLIČKA, Pavel. New trends in Marketing and Education. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.
 133. HEIDU, Rudolf F. Nové poznatky z německé penzijní reformy. In Důchodová reforma - jak dál? 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 134. HELÍSEK, Mojmír. Od elitního k masovému vysokému školství – a co na to NERV? In Vladimír Čechák. Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Sborník z 3. mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-7408-049-4.
 135. BŘEČKOVÁ, Pavla. Odborné uvedení, vedení a moderace panelové diskuze. In Uplatnit se můžete nejen v Evropě (Odborné setkání exportérů). 2011.
 136. HRADEC, Milan. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 4, s. 24-27, 3 s.
 137. MATES, Pavel. Odvolání ve správním řízení – ustanovení hodná diskuse. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 7, s. 237-246, 9 s. ISSN 1210-6410.
 138. MATES, Pavel a Z. VANÍČEK. Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 8, s. II-II, 1 s. ISSN 1210-6410.
 139. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu v judikatúře ESL´P. In Právo v európskej perspektíve. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011. s. 526-535, 9 s. ISBN 978-80-8082-460-0.
 140. MATES, Pavel. Opatření proti nečinnosti a fikce rozhodnutí. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, č. 7, s. 52-56, 4 s. ISSN 1210-4817.
 141. ČECHÁK, Vladimír. Otázky vědy a vzdělanosti v 21. století. In Úloha VŠ v regionu. 2011.
 142. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém jako alternativa vládní důchodové reformy. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 143. VOSTATEK, Jaroslav. Penze – vládní politika kontra teorie. CEP – Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku. 2011.
 144. VYBÍHAL, Václav. Penzijní fondy – cui bono? In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 145. VYBÍHAL, Václav. Penzijní fondy – cui prodest? In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
 146. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Penzijní fondy ve světě a v České republice. In Hradecké ekonomické dny 2010. Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 143-149, 6 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
 147. STÝBLO, Jiří. Personalistika. Meritum. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2011. 1008 s. ISBN 978-80-7357-627-1.
 148. VALENČÍK, Radim. Podnětný pohled na problematiku veřejných statků s využití teorie her a experimentů. (Špalek, J. Veřejné statky – teorie a experiment. C. H. Beck, Praha, 2011, 224 s.). Marathon. Praha, 2011, č. 2. ISSN 1211-8591.
 149. BUDÍK, Josef. Podpora regionů z veřejných zdrojů. In Hradecké ekonomické dny 2010. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 37-41, 4 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
 150. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Pohledávky a jejich vliv na platební schopnost podniku. In Výkonnosť organizácie. Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácií. 1. vydání. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2011. s. 93-97, 4 s. ISBN 978-80-970458-3-8.
 151. HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 2, s. 24-26, 2 s.
 152. HRADEC, Milan. Pojištění finančních ztrát. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 8, s. 20-23, 3 s.
 153. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 1, s. 20-21.
 154. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 7, s. 26-28, 2 s.
 155. HRADEC, Milan. Pojištění podnikatelů. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 6, s. 22-24, 2 s.
 156. ŠMÍD, Jan. Politické představy o spravedlnosti a jejich vliv na právní systém. In Právo a jeho prostredie. 2011.
 157. ŠMÍD, Jan, Jan HRUBEŠ a A KOL. Politologie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 106 s. ISBN 978-80-7408-046-3.
 158. BEDRETDINOV, Rafik. Posouzení finanční krize z hlediska teorie cyklů. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 159. ROUBAL, Ondřej. Potíže s identitou – umění sebetvorby a problém uznání. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 1, s. 26-40, 14 s. ISSN 1338-130X.
 160. MATES, Pavel. Použitelnost koncentrační zásady ve správním řízení. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 20, č. 2, s. 37-40, 3 s. ISSN 1802-3843.
 161. VOSTATEK, Jaroslav. Povinné úspory na penzi mají po smrti důchodce propadnout pojišťovně. Právo. 2011, 16. 2.
 162. SVOBODOVÁ, Ivana. Pozice vzdělanostní společnosti v Analýze konkurenceschopnosti ČR. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 163. HAVLÍČEK, Karel. Pracovní workshop IAUP- Executive Committee. 2011.
 164. MATES, Pavel. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, č. 2, s. 27-34, 7 s. ISSN 1210-4817.
 165. VOSTATEK, Jaroslav. Privatizace důchodového systému se neosvědčila. Haló noviny. 2011, 21. 4.
 166. BŘEČKOVÁ, Pavla a A. VLAČIHOVÁ. Problémy českých firem: nedobytné finance. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2011, roč. LV, č. 34, s. 47-47. ISSN 1210-0714.
 167. KREBS, Vojtěch. Problémy důchodové reformy v České republice. In Východiská a výzvy pro sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2011. ISBN 978-80-225-3213-6.
 168. KUBÍČEK, Antonín. Proces integrace trhu s investičními nástroji v EU a jeho teoretický a reálný odraz v procesu dohledu nad ním. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 169. HAVLÍČEK, Karel. Procesní řízení. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, roč. 2011, č. 1. ISSN 0026-8720.
 170. KUNZ, Vilém. Propagace společensky odpovědného podnikání v ČR. In Bačuvčík, R. et.al. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín: Verbum, 2011. s. 72-78, 6 s. ISBN 978-80-87500-04-0.
 171. GOČEV, Petr. Prospects of Adopting the Euro in the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 177-185. ISSN 1802-792X.
 172. HEISSLER, Herbert a Petr WAWROSZ. Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 173. ŠMÍD, Jan. Předvídatelnost práva a právní jistota versus politická vůle. In Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě. 2011.
 174. SCHLOSSBERGER, Otakar. Přeshraniční platební styk bourá hranice mezi zeměmi. In Hradecké ekonomické dny 2011. Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 286-291, 5 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
 175. VALENČÍK, Radim. Příčiny krize a vzdělanostní společnost. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 176. MIHOLA, Jiří. Příčiny pomalého vývoje pozemské civilizace a náměty na řešení. In 32. mezinárodní konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 2011.
 177. HAVLÍČEK, Karel. Příštích 100 let nás čeká hodně práce. Trade Review. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 11-11.
 178. KAFKA, Miloslav. Psychologické aspekty procesu nákupního rozhodování spotřebitele. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 179. PRŮŠA, Ladislav. Public Governance, Social Services and Social Assistence Benefits. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 166-176. ISSN 1802-792X.
 180. MATES, Pavel a M. BARTOŇ. Public versus Private Interest – Can the Boundaries Be Legally Defined? In Bělohlávek, A. J., Rozehnalová, N. Czech Yearbook of International Law. New York, US: Juris, 2011. s. 171-190, 19 s. ISBN 978-1-57823-305-2.
 181. MATES, Pavel. Recenze Bartoň, M. Svoboda projevu: principy, garance, meze. 2010, Leges, 384 s. Správní právo. Praha, 2011, roč. 44, č. 1-2. ISSN 0139-6005.
 182. MATES, Pavel. Recenze Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, č. 1. ISSN 1210-4817.
 183. PAVLÁT, Vladislav. Recenze stati The Market in Financial Instruments Directive and her Changes on the Czech Capital Market. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1. ISSN 1214-4967.
 184. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma penzí jako marketingový tah. Interview. Literární noviny. 2011, č. 1.
 185. MERTL, Jan. Reformování zdravotnictví: kdo, pro koho a za kolik? In Seminář KVE VŠFS. 2011.
 186. PAVLÁT, Vladislav. Reformy nebo inovace? In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 187. LACINA, Karel. Remarks to the Development of Public Administration from the Concept of „Government“ to the Concept of „Governance“. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 126-147. ISSN 1802-792X.
 188. HAVLÍČEK, Karel. Research in African universities, Casablanca. 2011.
 189. VODRÁŽKA, Adolf. Rezenze Ftorek, J. B. Public relations a politika: Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. Praha, Grada Publishing 2010, ISBN 978-80-247-3376-0. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, č. 1. ISSN 1338-130X.
 190. LACINA, Karel. Rizika regionální politiky a rozvoje regionů. In Krizový management 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 42-45, 3 s. ISBN 978-80-7395-410-9.
 191. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Role partnerství a participace v procesu veřejné politiky. In Občianska participácia a verejná politika v demokratickej spoločnosti. 2011.
 192. SCHLOSSBERGER, Otakar. Role, possibilities and opportunities of cooperative banking. In CIRCLE - Book of Abstracts. 2011. s. 94. ISBN 978-953-6025-40-4.
 193. NOVÁK, Josef. Rostoucí postavení vzdělaných žen ve společnosti z pohledu marketing. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 194. TÓTH, Endre. Rub a líc moderních metod řízení. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 8. ISSN 1211-8591.
 195. KOSIČKA, Tomáš. Řecká finanční krize z pohledu teorie her. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 5 s. ISBN 978-80-7408-050-0.
 196. VALENČÍK, Radim. Řečník na konferenci. In Proč se zhoršují výsledky českého školství? Dráchov: Fontes Rerum, 2011. ISBN 978-80-86958-24-8.
 197. SOUČEK, Jiří. Řízení a vymáhání pohledávek - příklady z praxe. In Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 296-301, 5 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
 198. KUBÍČKOVÁ, Dana a M. VANČATOVÁ. Řízení likvidity v malém a středním podniku. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. 2011.
 199. HAVLÍČEK, Karel. Řízení obchodních aktivit MSP. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 4. ISSN 0026-8720.
 200. SOUČEK, Jiří, L. HEŘMÁNEK a O. KOZLER. Řízení pohledávek ve firmách prodávajících elektřinu. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. 2011.
 201. HAVLÍČEK, Karel. Řízení strategických změn. In Management by Objectives. 2011.
 202. TICHÝ, Jaromír. Segmentovým řízením se přizpůsobujeme zákazníkovi a získáváme konkurenční výhody. UNI : úplně nové informace, noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol. Praha: Vydavatelství Unipetrol, 2011, roč. 5, č. 1, s. 4-5. ISSN 1802-498X.
 203. TOMČÍK, Michal a Milan TUČEK. Sociální profil studentů I. ročníku bakalářského studia VŠFS v akademickém roce 2010/2011. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 204. PAVLÁT, Vladislav. Sociální reformy v pojetí prof. Macka. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 205. ZICH, František. Sociální souvislosti marketingové komunikace – jako předmět zájmu sociologie. In Marketingová komunikace/Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 206. MERTL, Jan. Sociální stát po ekonomické krizi. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodářská fakulta, 2011. ISBN 978-80-225-3208-2.
 207. BUDINSKÝ, Petr. Souvislosti mezi výnosy dluhopisů a cenami CDS. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 208. HRADEC, Milan. Stanovení skutečné škody na vozidle. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 3, s. 18-21, 3 s.
 209. HAVLÍČEK, Karel. Strategické řízení MSP. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 2. ISSN 0026-8720.
 210. MERTL, Jan. Struktura výdajů na zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
 211. MIHOLA, Jiří. Studie a výukový modul učitelů zaměřená na interakci žáků a pedagogů. In Škola místo setkání. 2011.
 212. LEGIERSKÁ, Yvona. Substituce části pojistného na důchodové pojištění jinými příjmy veřejných rozpočtů. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
 213. HRNČÍŘ, Miroslav. Světová finanční krize a měnová politika: Bude světová finanční krize předělem v teorii i praxi měnové politiky? In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 214. ZICH, František. Systém sociologického dotazování jako metoda zjišťování spokojenosti a kvality studia na VŠFS. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 215. CECAVA, Zdeněk. Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS. In Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2011.
 216. ZICH, František. Systematický výzkum studentů soukromé školy jako nástroj pedagogické práce. In Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. 2011.
 217. BLAHA, Jaroslav. Tendence a problémy vzdělávání v Evropě z historicko – srovnávacího pohledu. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 218. REJNUŠ, O. a Petr BUDINSKÝ. Teoretická podstata „CDS“ a možnosti jejich ocenění. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 219. VOSTATEK, Jaroslav. The Role of Governance in the Pension Systems. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 106-125. ISSN 1802-792X.
 220. HOLUB, Martin. The Sustainability of Pension Systems throught the Assessment of the Pension Base Calculation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 006-028. ISSN 1802-792X.
 221. PAVLŮ, Dušan. Theory and Practice/Fighting the Recipe Cookbooks. In Marketingová komunikace/Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 222. PAVLÁT, Vladislav. Too big to fail, or too big to save? In FIN STAR NET. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, 2011. 11 s.
 223. PRŮŠA, Ladislav. Transformace systému sociálních služeb – černá díra reforem veřejného sektoru. In Bílá místa teorie a černé díry reforem veřejného sektoru III. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 202-212, 10 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
 224. PAVLŮ, Dušan. Trendy současného světa a co z toho vyplývá pro marketingovou komunikaci. In Tiskoví mluvčí a odborníci Public Relations. 2011.
 225. MACH, Petr. Účast v panelové diskusi. In Integration and Disintegration Models of political, economic and social order in Europe 20 years after the dissolution of the Soviet Union. 2011.
 226. BŘEČKOVÁ, Pavla. Účast v panelové diskuzi kulatého stolu. In Pracovní mobilita jako příležitost pro načerpání a výměnu zkušeností! 2011.
 227. KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score. Journal of Competitivness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAME, 2011, č. 1, s. 38-48, 10 s. ISSN 1804-171X.
 228. ŠMÍD, Jan. Udržitelný rozvoj jako politická hodnota. In Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. 2011.
 229. BÍLKOVÁ, Diana. Use of the L-Moment Method in Modeling the Wage Distribution. In APLIMAT 2011. Bratislava: Slovak University of Technology, 2011. s. 1471–1481, 10 s. ISBN 978-80-89313-52-5.
 230. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. Šortky. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, červen2011, 1 s.
 231. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. Šortky. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011, 1 s.
 232. HAVLÍČEK, Karel. V Africe rozhoduje jih. Trade Review. 2011, roč. 2011, č. 2, s. 10-11.
 233. HAVLÍČEK, Karel. V čem si nerozumějí bankéři s klienty? In Možnosti ve financování MSP v roce 2011. 2011.
 234. MERTL, Jan. Vazby financování důchodového a zdravotnického systému. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 235. MATES, Pavel, J. ŠKODA a F. VAVERA. Veřejné sbory. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 384 s. ISBN 978-80-7357-572-4.
 236. VOSTATEK, Jaroslav. Vládě radí penzijní lobby. Haló noviny. 2011, 4. 3.
 237. VOSTATEK, Jaroslav. Vládní zdravotní reforma – zatím bez koncepce? In Prezentace na semináři KVE VŠFS. 2011.
 238. PRŮŠA, Ladislav. Vliv zdravotního stavu na potřebu sociálních služeb u osob starších 65 let. In Senior Living. České Budějovice: Ledax, o.p.s., 2011. s. 6-19, 13 s. ISBN 978-80-254-8808-9.
 239. TÓTH, Endre. Vrcholový manažer a systémy řízení firem. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 5. ISSN 1211-8591.
 240. HAVLÍČEK, Karel. Výběr manažerů v MSP. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 7. ISSN 0026-8720.
 241. BUDINSKÝ, Petr. Vybrané problémy v rámci fungování finančních trhů v období doznívání finanční krize. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7.
 242. BENECKÁ, Soňa. Výhled kurzů vybraných měn. Globální ekonomický výhled. ČNB, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 10-10.
 243. BENECKÁ, Soňa. Výhled kurzů vybraných měn. Globální ekonomický výhled. ČNB, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 10-10.
 244. BENECKÁ, Soňa. Výhled kurzů vybraných měn. Globální ekonomický výhled. ČNB, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 10-10.
 245. BEZDĚKA, Zdeněk. Vymáhání pohledávek. In Workshop k vědecko-výzkumné činnosti kateder. 2011.
 246. SOUČEK, Jiří. Vystoupení na konferenci. In Pohledávky a insolvence. 2011.
 247. ELIÁŠ, Karel. Vystoupení na semináři. In What are Czech exporters expecting from your marketing communication. 2011.
 248. SCHLOSSBERGER, Otakar. Vystoupení na workshopu. In Platební služby on-line. 2011.
 249. ELIÁŠ, Karel. Využití sociálního učení pro efektivní výuku marketingové komunikace. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 250. BUDÍK, Josef. Vývoj obchodování s investičními nástroji v ČR. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 251. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Vývojové trendy v pojištění automobilů. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 252. TOMČÍK, Michal a M. VAVROCH. Výzkum v Duchcově. Studie sociálně vyloučených lokalit na území města Duchcova. Most: Oblastní Charita Most, 2011.
 253. BENECKÁ, Soňa. Význam devizových rezerv v globální finanční krizi. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 254. ČECHÁK, Vladimír. Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 255. ŠLÉGROVÁ, Michaela. Vzdělávání úředníků na Městském úřadě ve Slaném - případová studie. In Teória a prax verejnej politiky v SR. Zvolen: Bratia Sabovci, s.r.o., 2011. s. 56-56. ISBN 978-80-557-0087-8.
 256. HELÍSEK, Mojmír. Wirtschaftliche Hindernisse für den Beitritt der Tschechischen Republik zur Eurozone. Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik. Theorie und Praxis der Wirtschaftspolitik. Berlin,Tallin: Berliner Wissenschafts-Verlag – Mattimar, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 36-49. ISSN 1736-5597.
 257. ZICH, František. Wplywy transgraniczne oddzialujace na spolecznosc lokalna czesjiego porganicza. In Polskie pogranicza w procesie przemian. 2011.
 258. VOSTATEK, Jaroslav. Za penzijní reformou stojí lobbisté, tvrdí vysokoškolský profesor. Novinky.cz. 2011.
 259. HRUBEŠ, Jan. Začátky ochranářského hnutí – příběh TISu. EKO : ekologie a společnost. Praha: ČNTL, 2011, č. 4, s. 19-19. ISSN 1210-4728.
 260. WOKOUN, R., Pavel MATES, J. KADEŘÁBKOVÁ a A KOL. Základy regionálních věd a veřejné sbory. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 474 s. ISBN 978-80-7380-304-9.
 261. MERTL, Jan. Závěrečný seminář IGA VŠFS. In Ekonomické a institucionální aspekty zdravotního pojištění. 2011.
 262. VOSTATEK, Jaroslav. Zdanění a dotování finančního sektoru. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 263. VOSTATEK, Jaroslav. Zdravotní reforma à la PES, nebo jinak. In Bílá místa teorie a černé díry reforem veřejného sektoru III. Brno: Ekonomicko správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2011. s. 327-338, 11 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
 264. BEZDĚKA, Zdeněk. Zkultivovat! Ale jak? Hospodářské noviny. Praha: Economia, 2011, roč. 30.8.2011. ISSN 1213-7693.
 265. HRADEC, Milan. Způsob a rozsah náhrady škody. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 5, s. 18-19.
 266. BENECKÁ, Soňa a Tomáš ADAM. Zvýšená nejistota na finančních trzích eurozóny. Globální ekonomický výhled. ČNB, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 20-21.
 267. VOSTATEK, Jaroslav. Zvýšením DPH vláda sníží reálné mzdy a hodnotu úspor. Právo. 2011, 8. 3.
 268. 2010

 269. WAWROSZ, Petr. . Hledání institucionální rovnováhy v nedistribučních systémech (Seeking the Institutional Equilibrium in. In Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0010-6.
 270. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In WISE – světový summit. Qatar. 2010.
 271. SOUČEK, Jiří. Aktivní účast. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. 2010.
 272. STÝBLO, Jiří. Aktivní vystoupení ve workshopu k problematice řízení výkonnosti zaměstnanců. In ČSRLZ HR know-how. 2010.
 273. POTOCKÝ, Tomislav. Aktuální přístupy k výuce odborné komunikace v německém jazyce pro podnikovou sféru. In Od textu k překladu V. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010. s. 213-218, 5 s. ISBN 978-80-7374-091-7.
 274. MÜLLEROVÁ, Libuše, Marie PASEKOVÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Analysis of Differences in Reporting According to IFRS in SMEs in the Czech Republic and its influence on Performance. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 106-125, 19 s. ISSN 1802-792X.
 275. ČECHÁK, Petr. Axiologické aspekty efektivnosti působení práva. 2010.
 276. TICHÝ, Jaromír. Bakalářský seminář. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 277. HELÍSEK, Mojmír. Cesta české koruny do eurozóny. In Nové trendy, nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 164-171, 7 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
 278. MIHOLA, Jiří. Cesty ke zvýšení efektivnosti výuky žáků s poruchami chování v Ústeckém kraji. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
 279. ROUBAL, Ondřej. Co chceme od vysoké školy? Vybrané výsledky sociologického výzkumu na Vysoké škole finanční a správní. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 171-183, 12 s. ISBN 978-80-8105-205-7.
 280. KUNZ, Vilém a G. DUBCOVÁ. Corporate Responsibility Systems in the Slovak republic and in the Czech Republic. Ekonomika a manažment. 2010, VII, č. 11, s. 91-102, 11 s. ISSN 1336-3301.
 281. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. CSR a CSR mobilních operátorů očima studentů VŠ s ekonomickým zaměřením v ČR. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi. Bratislava: Ekonóm, 2010. s. 41-48, 7 s. ISBN 978-80-225-3037-8.
 282. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. CSR a její vnímání studenty vysokých škol s ekonomickým zaměřením. In Jak se zastavil a změnil čas. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1691-2.
 283. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. CSR mobilních operátorů. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. Brno: Ekonomicko - správní fakulta, Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5273-4.
 284. KUNZ, Vilém. CSR- nová forma marketingové komunikace. In K problémom mediálnej komunikacie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.
 285. MAJERIK, Petr. Česká republika versus Francie 1:1. Fresh Marketing. Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 12, s. 34-34. ISSN 1801-4488.
 286. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová politika zemí Evropské unie v období 2004 – 2007 v oblasti daní z kapitálu. Ekonomika a spoločnosť. Banská Bystrica: EF UMB, 2010, roč. 11, č. 2. ISSN 1335-7069.
 287. KOCOUREK, Ludomír. Dějiny výroby skla v českých zemích – část 1. Keramický zpravodaj. 2010, č. 5, s. 51-55, 4 s. ISSN 1210-2520.
 288. KOCOUREK, Ludomír. Dějiny výroby skla v českých zemích – část 2. Keramický zpravodaj. 2010, s. 53-55, 2 s. ISSN 1210-2520.
 289. TICHÝ, Jaromír. Diplomový seminář. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 290. BARTÁK, R., Ondřej ČEPEK a P. SURYNEK. Discovering implied constraints in precedence graphs with alternatives. Annals of Operations Research. 2010, roč. 180, č. 1, s. 233-263, 30 s. ISSN 0254-5330.
 291. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma. In Společný cíl, společná vize. 2010.
 292. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma: zájmy, politika, ekonomika. Pohledy. 2010, č. 2.
 293. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodové reformy z pohledu pojišťoven a z pohledu spotřebitele. In Důchodové reformy a jejich následky ve světě práce. 2010.
 294. KLESLA, Arnošt. Důsledky zdravotní reformy pro pracovní neschopnost v r. 2009. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 6 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
 295. VALENČÍK, Radim. Editace Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
 296. TARÁBEK, P., Přemysl ZÁŠKODNÝ a Ivan HAVLÍČEK. Educational&Didactic Communication. Bratislava: Didaktis, 2010. 131 s. ISBN 978-80-89160-78-5.
 297. KLOSOVÁ, Anna, P. KLOS a D. ZÍKOVÁ. Ekonomika, organizace a řízení. 2010. 82 s.
 298. KLOSOVÁ, Anna a Josef ŠVEC. Ekonomika, organizace a řízení – případové studie. 2010. 56 s.
 299. TEPLÍK, Tomáš. Evropská diplomacie v historických souvislostech od počátku do vypuknutí první světové války – mapová část s komentáři. 1. vydání. Praha: IMPRONTA, a.s., 2010. 448 s. ISBN 978-80-254-8924-6.
 300. SCHEU, Harald Christian. Evropská vízová politika a opatření proti nelegální migraci. In Vízová politika a praxe ČR v kontextu Evropské unie: Quo vadis, visum. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 159-171, 12 s. ISBN 978-80-7357-605-9.
 301. FRAIT, Jan. Exchange Rate Appreciation and Negative Central Bank Capital. In Risk Management for Central Banks. 2010.
 302. SCHRÁNIL, Pavel a Josef TVRDOŇ. Externí a interní auditing. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 72 s. ISBN 978-80-7408-042-5.
 303. SEMRÁDOVÁ-ZVOLÁNKOVÁ, S., M. NOVÁK, Anna KLOSOVÁ a E. DEUTSCH. Finanční gramotnost. 2010. 75 s.
 304. ŠOUŠA, Jiří. Finanční právo a bankovní zákony první Československé republiky. In Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010. s. 995 - 1074, 79 s. ISBN 978-80-246-1718-3.
 305. HAVLÍČEK, Karel. Green Business and China: Defining Europe´s longer-term interests. 2010.
 306. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Hodnocení výkonnosti a kredibility tuzemských penzijních fondů. In Nové trendy – nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 230-257, 27 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
 307. HAVLÍČEK, Karel. Hrozí českým exportérům, že zaspí dobu? 2010.
 308. VALENČÍK, Radim. Hry o reformy a deformy. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 22 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
 309. KAŠÍK, Milan. Hyperlokální komunikace – nová výzva pro marketing a média. In K problémom mediálnej komunikácie II, Marketing a vzťahy s médiami. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.
 310. TICHÝ, Jaromír. ICT gramotnost: Vzdělávací projekt pro žáky SŠ Ústeckého kraje. Praha: Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o., 2010. 40 s.
 311. WAWROSZ, Petr. Incentives to Irresponsible Behavior and Present Crisis. In Financial Crisis: Institutions and Policies. 1. vydání. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2010. s. 184 - 209, 25 s. ISBN 978-80-87106-36-5.
 312. BARTÁK, R. a Ondřej ČEPEK. Incremental propagation rules for a precedence graph with optional activities and time windows. Transactions of the Institute of Measurement and Control. 2010, roč. 32, č. 1, s. 73-96, 23 s. ISSN 0142-3312.
 313. ELIÁŠ, Karel. Informace o akcích konaných na VŠFS. AmCham Czech Republic Marketplace. Praha: AmCham Czech Republic, 2010.
 314. TICHÝ, Jaromír. Inovační proces jako základní předpoklad dalšího rozvoje regionu. AMB. Hora Svaté Kateřiny: Coming Company s. r. o., 2010, roč. 15, č. 06, s. 32-34. ISSN 1214-5289.
 315. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ivan HAVLÍČEK a Petr BUDINSKÝ. International internet conference „Curricular Process and Educational Data Mining“. In International internet conference „Curricular Process and Educational Data Mining“. 2010.
 316. MERTL, Jan. Investice do (vysokoškolského) vzdělání v prostředí omezených zdrojů. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
 317. MAJERIK, Petr. Jak chutná moc ve 21. století. Fresh Marketing. Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 11, s. 36-36. ISSN 1801-4488.
 318. SCHLOSSBERGER, Otakar. Jak je to s používáním IBAN a BIC u přeshraničních převodů. Bankovnictví. Praha: Economia, a.s., 2010, č. 10, s. 22-23. ISSN 1212-4273.
 319. PAVLŮ, Dušan. Jak nejlépe připravit marketingovou komunikaci na krizi. In Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s. 118-123, 5 s. ISBN 978-80-554-0292-5.
 320. PAVLŮ, Dušan. Jaký osud čeká veletrhy? Oficiální katalog výstav a veletrhů pořádaných v České republice. Praha: Expo, 2010, roč. 19. vydání, s. 88-92, 4 s.
 321. MIHOLA, Jiří. Kam dospěl vývoj pozemské civilizace a co dál. Marathon. 2010, č. 100. ISSN 1211-8591.
 322. ŠOUŠA, Jiří a J. NOVOTNÝ. Karl Děvčic – Siegwardein. In Vošahlíková, P. a kol. Biografický slovník českých zemí. 1. vydání. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-416-6.
 323. HAVLÍČEK, Karel. Každý bál jednou skončí. Ekonom. Praha: ECONOMIA, 2010, roč. 2010, 51-52, s. 55. ISSN 1210-0714.
 324. BUDÍK, Josef. Kdo potřebuje podporu z veřejných rozpočtů v EU. Periodica Academica. 2010, roč. 5, č. 2, s. 20-23, 3 s. ISSN 1802-2626.
 325. ČÁSTEK, Michal. Komentář k 28 článkům Lisabonské smlouvy. In Syllová, J., Pítrová, L., Paldusová, H. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-339-4.
 326. VOSTATEK, Jaroslav. Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů v ČR. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2010, č. 26, s. 144-158, 14 s. ISSN 0862-6162.
 327. KOHOUT, Václav a Alena MILETIČOVÁ. Konference Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU 2007 - 2010 na Červeném Hrádku. AMB. Hora sv.Kateřiny: Coming Company s. r. o, 2010, roč. 15, č. 04, s. 16-17. ISSN 1214-5289.
 328. PETROVÁ, Iva. Lepidlo na zuby? Děkuji, nechci! Psychologie Dnes. 2010, č. 12, s. 58-59. ISSN 1212-9607.
 329. BEDRETDINOV, Rafik. Lidský kapitál a ekonomické myšlení. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 3 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
 330. ČECHÁK, Petr. Litera a účel právního předpisu ve vzájemné konfrontaci jako předměty interpretace práva. In Olomoucké právnické dny 2010 (Sborník příspěvků ze sekce teorie práva a právních dějin). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2665-5.
 331. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. Má CSR v ČR budoucnost? In Majtán, Š. a kol. Aktuálne pohlady na konkurencieschopnst a podnikanie. Bratislava: Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8.
 332. LACINA, Karel. Management a marketing cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 82 s. ISBN 978-80-7408-035-7.
 333. STÝBLO, Jiří. Management podniku světové třídy. Praha: Professional Publishing, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7431-033-1.
 334. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Mantinely veřejných a soukromých investic do lidského kapitálu ve vztahu k efektivnosti zdravotnictví. In Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti III.). Praha: VŠE, 2010. ISBN 978-80-245-1697-4.
 335. MAJERIK, Petr. Marketing cestovního ruchu po česku. Fresh Marketing. Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 10, s. 32-32. ISSN 1801-4488.
 336. HALÍŘOVÁ, Jana a Bohumír ŠTĚDROŇ. Marketingmanagement v politice. In Nové trendy - nové nápady 2010. Znojmo: Soukromá vysoká škola Znojmo, s r.o., 2010. s. 459-464. ISBN 978-80-87314-12-8.
 337. BURÝŠEK, Slavomír a Věra BURÝŠKOVÁ. Mathematical Model of Flow Parallel Bars. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2010, č. 18, s. 11-18, 7 s. ISSN 1210-809X.
 338. HAVLÍČEK, Karel. Méně slov a více pokory. Ekonom. Praha: ECONOMIA, 2010, roč. 2010, č. 45, s. 38. ISSN 1210-0714.
 339. HRNČÍŘ, Miroslav. Měnová teorie a politika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 79 s. ISBN 978-80-7408-033-3.
 340. HELÍSEK, Mojmír. Microeconomics – An Elementary Course. Recenze učebnice Heissler, H., Valenčík, R., Wawrosz, P. Mikroekonomie. Základní kurz. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 5, č. 1, s. 93-94. ISSN 1802-792X.
 341. HEISSLER, Herbert, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 288 s. ISBN 978-80-7408-040-1.
 342. HEISSLER, Herbert, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Mikroekonomie základní kurz. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 304 s. ISBN 978-80-7408-039-5.
 343. ČECHÁK, Vladimír. Mimosoudní řešení sporů. In Unie profesních mediátorů ČR a CLEAS. 2010.
 344. BERKA, Petr. Mining for Association and Decision Rules using the LISp-Miner System. In 2nd International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications ICOQSIA 2010. University Utara Malaysia, 2010. 8 s.
 345. FRAIT, Jan. Monetary Policy, Asset Prices and Financial Stability: A New Consensus on the Horizon? In Hradecké ekonomické dny. 2010.
 346. KUBÁTOVÁ, Květa. Možnosti optimalizace daní. In Problémy optimalizace rozpočtové a fiskální politiky. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2010. s. 73 – 84, 11 s. ISBN 978-80-7378-150-7.
 347. BŘEČKOVÁ, Pavla. MSP a jejich exportní konkurenceschopnost. In Hrozí českým exportérům, že zaspí dobu? 2010.
 348. ČEJKA, Robin a Miroslav ZETEK. Návrh penzijní reformy v ČR. In MMK 2010. Hradec Králové, 2010. s. 1179-1188. ISBN 978-80-86703-41-1.
 349. VOSTATEK, Jaroslav. Nečasova „odpovědná penzijní reforma“ je zcela nezodpovědná, lobbistická. Britské listy. 2010. ISSN 1213-1792.
 350. ZICH, František. Několik poznámek k problematice sociálního kapitálu - aneb sociální kapitál, nebo potenciál? In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoký škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
 351. MATES, Pavel a Z. VANÍČEK. Několik poznámek k tzv. technické novele zákona o elektronických komunikacích. Právní rozhledy. Praha, 2010, roč. 18, č. 23, s. 858-859. ISSN 0139-6005.
 352. HEISSLER, Herbert a Radim VALENČÍK. Některé aspekty reprodukce lidského kapitálu z hlediska teorie her. In Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti III.). Praha: VŠE, 2010. ISBN 978-80-245-1697-4.
 353. MERTL, Jan. Než budeme platit, je třeba stanovit cenu zubní výplně. MF Dnes. 2010, 21.09.
 354. PAVLŮ, Dušan. Nositel budoucích hodnot. Prosperita. 2010, roč. XII, č. 10, s. 14-14.
 355. SCHEU, Harald Christian. Nošení nikábu v soudní síni. Pohled rakouského Nejvyššího soudu na postavení příslušnic muslimské menšiny. In Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice. Praha: Úřad vlády, 2010. s. 102-110, 8 s. ISBN 978-80-7440-036-0.
 356. ROUBAL, Ondřej. Nové pohledy na komunikační specifiku veletrhů a výstav v turbulentní době (Recenze Pavlů, D. Veletrhy a výstavy – kultura, komunikace, multimedialita, marketing). Otázky žurnalistiky. Ružomberok: Verbum – KU, 2010, č. 3-4. ISSN 0322-7049.
 357. KREBS, Vojtěch. Nový zákon o nemocenském pojištění v České republice. Demografie. Praha: Český statistický úřad, 2010, roč. 52, č. 4, s. 298-304, 6 s. ISSN 0011-8265.
 358. LEGIERSKÁ, Yvona. Obchodování se surovými diamanty a jeho vliv na ekonomiku a politiku zemí EU. In Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 10-16, 6 s. ISBN 978-80-7248-631-1.
 359. KUBÍČEK, Antonín. Objektivita vs. subjektivita v procesu regulace a dohledu nad finančními trhy a jejich integrace. In Nové trendy, nové nápady 2010. 1. vydání. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 222-229, 7 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
 360. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Od mateřské po vysokou. Naše školy na sebe budou navazovat. Hospodářské noviny – příloha Kariéra. 2010, září 2010.
 361. MAJERIK, Petr. Odhady vývoje výdajů do reklamy. In Ekonomika touhy a filozofie reklamy. 2010.
 362. HRADEC, Milan. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 12, s. 22-28, 6 s.
 363. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém a „dětská penze”. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
 364. WAWROSZ, Petr. Paralelní hry v redistirubučním systému a jejich vliv na podnikové znalosti. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. s. 408-422, 14 s. ISBN 978-80-904477-5-2.
 365. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ivan HAVLÍČEK a Petr BUDINSKÝ. Partial Data Mining Tools in Applied Statistics – in Greeks and Option Hedging. In Educational&Didactic Communication. Bratislava: Didaktis, 2010. s. 41-50. ISBN 978-80-89160-78-5.
 366. VOSTATEK, Jaroslav. Penze jsme neprožrali, povinné soukromé pojištění je naprostý nesmysl. Britské listy. 2010. ISSN 1213-1792.
 367. MAJERIK, Petr. Perspektivy vývoje komunikačního plánování médií a jejich praktické příklady. In (KO)MÉDIA. 2010.
 368. BŘEČKOVÁ. Pohled podnikatelů na snižování administrativní zátěže v ČR - přínosy a negativa. In Snižování administrativní zátěže. Praha: Deloitte, 2010.
 369. HRADEC, Milan. Pojištění majetku. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 11, s. 30-32, 2 s.
 370. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 10, s. 26-28, 2 s.
 371. KUBÁTOVÁ, Květa. Possible Approaches to Tax Optimization. In Hamerníková, B. et al. Formulation of the theoretical model of the fiscal policy optimization. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2010. s. 75-86, 11 s. ISBN 978-80-7378-151-4.
 372. PAVLŮ, Dušan. Požadavky praxe na profil marketingového komunikátora. In Nové trendy v marketingu, Důsledky hospodářské krize - výzva pro marketing. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 93-108, 15 s. ISBN 978-80-8105-205-7.
 373. BLAŽEK, Petr. Právní a etické aspekty ochrany počátku a konce lidského života a jeho důstojnosti. Praha: Univerzita Karlova - Právnická fakulta, 2010.
 374. KUBÍČKOVÁ, Dana. Prezentace na konferenci. In Jak se zastavil a změnil svět. 2010.
 375. FRAIT, Jan. Procyclicality and Financial Crisis: Corrupt Regulation, Poor Supervision, Excessive Optimism or Just Loose Money? In Challenges of the global financial crisis for European emerging economies. Sinaia: National Bank of Romania, 2010. s. 115-126, 11 s. ISBN 978-973-1784-30-4.
 376. MERTL, Jan. Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí vzrostla na 23.665 korun (rozhovor). Český rozhlas. 2010, 6.12.
 377. HAVLÍČEK, Karel. Příliš drahá vstupenka. Trade Review. 2010, roč. 2010, č. 5, s. 5-7.
 378. MAJERIK, Petr. Příprava kampaně: důvěřuj, ale prověřuj. Fresh Marketing. Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 9, s. 30-30. ISSN 1801-4488.
 379. HAVLÍČEK, Karel. Příspěvek na konferenci. In Green Business and China: Defining Europe´s longer-term interests. 2010.
 380. LACINA, Karel. Příspěvek ve sborníku. In Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-554-0292-5.
 381. ŠMÍD, Jan. Přistřihněte křídla parlamentu. Lidové noviny. 2010, 18.1.
 382. ČEPEK, Ondřej. Recenze Arora, S., Barak, B. Computational Complexity – A Modern Approach. Computer Science Review. 2010, roč. 4, č. 3, s. 185-187, 2 s. ISSN 1574-0137.
 383. ŠOUŠA, Jiří. Recenze: Český koutek v Kladsku. Kladský sborník 2008, Supplementum 5, Hradec Králové, 2008, 340s. Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha, 2010, roč. 118, č. 2/2010, s. 127-127. ISSN 1803-1382.
 384. ŠOUŠA, Jiří. Recenze: Eva Lisá, Karel hrabě Chotek. Nejvyšší purkrabí Království českého. Milada Sekyrková (ed.). Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 18, Praha: NTM, 2008, 115s. Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha, 2010, roč. 118, s. 124-125. ISSN 1803-1382.
 385. PAVLŮ, Dušan. Recenze knihy Dějiny vizuální kultury – umění nebo média? Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, č. 2, s. 166-167, 1 s. ISSN 1338-130X.
 386. BEDRETDINOV, Rafik. Recenze knihy Heissler, H., Valenčík, R., Wawrosz, P. Mikroekonomie – středně pokročilý kurz. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 5, č. 1, s. 95-96, 1 s. ISSN 1802-792X.
 387. KREBS, Vojtěch. Recenze Pečovatelská služba v České Republice. Tábor: APSS ČR, 2010, 432 s. ISBN 978-80-904668-0-7. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2010, č. 6, s. 31-31. ISSN 1802-5854.
 388. WAWROSZ, Petr. Redistribuční systém, paralelní hry a výkonnost podniku. In Nové trendy, nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 606-619, 13 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
 389. VYBÍHAL, Václav. Reflexe daňové politiky ČR na projevy ekonomické krize. In Úloha veřejných financí při řešení problémů a dopadů současné krize. Praha: Wolters Kluver, 2010. s. 47-56, 9 s. ISBN 978-80-7357-609-7.
 390. VALENČÍK, Radim. Reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění (otázky). In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 18 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
 391. KUBÍČEK, Antonín a Vladislav PAVLÁT. Regulace a dohled nad finančními trhy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 222 s. ISBN 978-80-7408-036-4.
 392. VOSTATEK, Jaroslav. Rozhovor: Penzijní reformu? Hned a zadarmo. (I. část). 2010.
 393. VOSTATEK, Jaroslav. Rozhovor: Penzijní reformu? Hned a zadarmo. (II. část). 2010.
 394. BEZDĚKA, Zdeněk. Růst je fajn, ale nechybí. Hospodářské noviny. 2010, 5.10.
 395. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Řízení pohledávek – stav a perspektivy. In Nové trendy – nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 421-433, 12 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
 396. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Řízení pohledávek – stav a perspektivy. In Nové trendy – nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 421-433, 12 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
 397. HEISSLER, Herbert. Sociální kapitál versus individuální kapitál. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 5 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
 398. RYTINA, Jan. Sociální profil posluchače 3. ročníku bakalářského studia VŠFS 2009/2010. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
 399. BURÝŠEK, Slavomír. Solution of Equations for Flow Parallel Bars. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2010, č. 18, s. 119-126, 7 s. ISSN 1210-809X.
 400. BURÝŠKOVÁ, Věra. Some Numeral Results for Velocity Components of Ash Flow in Tambour Separator. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2010, č. 18, s. 127-132, 5 s. ISSN 1210-809X.
 401. KUNZ, Vilém. Současná praxe a trendy v CSR. In Pavlík, M. Bělík, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace – CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 98 -143. ISBN 978-80-247-3157-5.
 402. ČECHÁK, Vladimír. Současné pojetí vzdělání a co lze od něj očekávat. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
 403. PAVLÁT, Vladislav. Soudobé finanční trhy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
 404. VOSTATEK, Jaroslav. Stavební spořitelny i penzijní fondy jsou zbytečné. In Seminář KVE VŠFS. 2010.
 405. PAVLŮ, Dušan. Strategie marketingové komunikace v turbulentní krizové době. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, roč. 1, č. 2, s. 83-92, 9 s. ISSN 1338-130X.
 406. KLESLA, Arnošt. Strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti IKT v Evropě. In Úloha inovací v hospodářském cyklu. 2010.
 407. STÝBLO, Jiří. Strategie řízení lidských zdrojů v (nejen) kritických situacích. Práce a mzda. Praha, 2010, roč. 58, č. 9. ISSN 0032-6208.
 408. HAVLÍČEK, Karel. Svéráz národního pohledu. Trade Review. 2010, roč. 2010, č. 6, s. 7-8.
 409. KUBÁTOVÁ, Květa. Tax Competitiveness of Corporate Income Taxes in the EU in the period 1994/5 – 2005/6. In International Journal of Arts & Sciences. 2010.
 410. BUDINSKÝ, Petr, Radim VALENČÍK, Karel HAVLÍČEK, Jiří BENESCH, Herbert HEISSLER, Tomáš KOSIČKA, Hana MIHALČINOVÁ, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Teorie redistribučních systémů (Jak číst společenskou realitu a oč tu běží?). Praha: Vysoká škola finanční a správní o.p.s., 2010. 155 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-044-9.
 411. ŠIROKÝ, Jan a Anna KOVÁŘOVÁ. The Causes of Changes in the Rates of Value Added Tax in the Czech Republic and their Possible Impacts. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 121-134. ISSN 1802-792X.
 412. HELÍSEK, Mojmír. The Czech economy in light of preparation for the introduction of the single european currency. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi. Bratislava: Národohospodářská fakulta EU v Bratislavě, 2010. s. 144-155, 11 s. ISBN 978-80-225-3076-7.
 413. HELÍSEK, Mojmír. The euro adoption in the Czech Republic – difficulties and perspectives. In Hospodářská politika v členských zemích EU. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 128-134, 6 s. ISBN 978-80-7248-601-4.
 414. ŠPÁNIK, Miroslav. The Prediction of the Impacts of the Euro Implementation on the Labour Price in the Slovak Republic - The View of Entrepreneurial Entities. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 163-174, 13 s. ISSN 1802-792X.
 415. HAVLÍČEK, Karel. TOP VISION. Strategické fórum. In Business Success. 2010.
 416. JURÁSEK, Miroslav. Two Theoretical Perspectives on the Evolution of a Global Order. In SGIR 7th Pan – European Conference on IR. Stockholm, 2010.
 417. STÝBLO, Jiří. Účast na workshopu. In Trendy současného a globálního managementu. 2010.
 418. ELIÁŠ, Karel. Účast v diskusi. In Social network marketing and its regulativ. 2010.
 419. ELIÁŠ, Karel. Účast v diskusi během konference. In Forum Media. 2010.
 420. CHARVÁT, Jan. Účast ve veřejné debatě. In Problémy shromažďovacího práva v ČR. 2010.
 421. KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetnictví B (distanční opora EQUIP). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
 422. HAVLÍČEK, Karel. UEAPME, Businesseurope. Technology transfer to China. 2010.
 423. VOSTATEK, Jaroslav. Úloha governance v penzijních systémech. In Aktuální otázky governance ve veřejné správě, zdravotnictví a sociálním zabezpečení. 2010.
 424. VOSTATEK, Jaroslav. Už ne rychlokvašené zdravotní reformy. Zdravotnické noviny. Praha, 2010, č. 37.
 425. ŠOUŠA, Jiří a J. NOVOTNÝ. Václav Davídek. In Vošahlíková, P. a kol. Biografický slovník českých zemí. 1. vydání. Praha: Libri, 2010. 2 s. ISBN 978-80-7277-416-6.
 426. ČEPEK, Ondřej a P. KUČERA. Various notes on SLUR formulate. In Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. 2010. s. 85-95, 10 s.
 427. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v marketingovém komunikačním mixu a krize. VÝBĚR – časopis managementu obchodu. Praha: Výběr Media s.r.o., 2010, roč. XVIII, č. 10, s. 52-54, 2 s.
 428. PAVLŮ, Dušan. Veľtrhy stále vyhrávajú. Deník SME, příloha Výstavy a kongresy. Bratislava, 2010, s. 27-27.
 429. PAVLŮ, Dušan. Veľtrhy v krizovom prostředí. Trend – příloha Špeciál Výstavy 2011. 2010, s. 11-11.
 430. ČECHÁK, Vladimír. Veřejná správa. In Veřejná správa 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-334-8.
 431. MIHOLA, Jiří. Vlastnosti a zvláštnosti redistribuční plochy a jejich souvislost s objasněním některých aspektů lidského chování. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 22 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
 432. BUDÍK, Josef. Vybrané finanční teorie a realita posledních let. In Nové trendy – nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 102-106, 4 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
 433. KUBÍČKOVÁ, Dana. Vykazování dle IFRS a bankrotní modely. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 32-37, 5 s. ISBN 978-80-248-2306-5.
 434. BŘEČKOVÁ, Pavla. Vykolíkujte hřiště aspoň na poločas. Ekonom. Praha, 2010, LIV, č. 35, s. 45-45. ISSN 1213-7693.
 435. MAJERIK, Petr. Využijte ve svůj prospěch nové trendy v mediálním plánování. Fresh Marketing. Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 11, s. 19-21, 2 s. ISSN 1801-4488.
 436. PRŮŠA, Ladislav, Jan MERTL a Vojtěch KREBS. Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně zdravotní péče a sociálních služeb v období 2012-2020 u populace nad 65 let věku z hlediska zdravotního stavu (ZVZ 235). Praha: VÚPSV a Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 36 s.
 437. ŠUMNÁ, Petra. Vývoj kreditního rizika v úvěrové dynamice v průběhu hospodářského cyklu. In MMK 2010. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010. s. 306-315. ISBN 978-80-86703-41-1.
 438. CVIKLOVÁ, Lucie. Vývoj médií (podklady pro EQUIP). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
 439. ŠLÉGROVÁ, Michaela. Vzdělávání úředníků na Městském úřadě ve Slaném - případová studie. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ – II. roč. Banká Bystrica: UMB, 2010.
 440. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. What are the Causes of Disturbances of morality in redistribution systems. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 140-162. ISSN 1802-792X.
 441. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ivan HAVLÍČEK, Petr BUDINSKÝ a L. HRDLIČKA. Where will be used the partial data mining tools in statistics education? In Educational&Didactic Communication. Bratislava: Didaktis, 2010. s. 51-59. ISBN 978-80-89160-78-5.
 442. BLAŽEK, Petr. Základy práva, Teorie práva a základy ústavního práva České republiky. 2. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 122 s. ISBN 978-80-7408-041-8.
 443. MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. 248 s. ISBN 978-80-7400-357-8.
 444. HRADEC, Milan. Zákonné pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 9, s. 26-29, 3 s.
 445. VOSTATEK, Jaroslav. Zdravotní pojištění a zabezpečení (Základní vývojové tendence). Zdravotnictví v ČR. Praha: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 2010, roč. 8, č. 3, s. 100-109, 9 s. ISSN 1213-6050.
 446. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Zdravotní politika. In Krebs, V. a kol. Sociální politika. 5. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 335-374, 39 s. ISBN 978-80-7357-585-4.
 447. TICHÝ, Jaromír. Zdroje financování podniku. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
 448. STÝBLO, Jiří. Změny současného a budoucího trhu práce. Práce a mzda. Praha, 2010, roč. 58, č. 11. ISSN 0032-6208.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 4. 2021 05:20